Obiekty mostowe

Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa tunelu pod drogą krajową nr 1 w dzielnicy Wartogłowiec w Tychach”

Inwestor: Gmina Miasto Tychy – Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Wartość Inwestycji: 13,5 mln zł, usługa polegająca na obsłudze inwestycji podczas realizacji i w okresie gwarancyjnym

Zakres wykonywanych robót:

  • budowa tunelu pod DK1 wraz z murami oporowymi o długości 45,5 m
  • budowa i przebudowa dróg i ulic dojazdowych o długości 0,8 km
  • budowa ronda
  • przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci oświetlenia ulicznego; sieci gazowych; sieci teletechnicznych; sieci elektrycznych; sieci wodociągowych; sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej